top of page

የጎንደር ሕብረት (ጎሕ) አላማው ምንድን ነው?

 • የክፍለሀገሩን ተወላጆች ያሰባሰበ፤ ለህዝቡ ደህንነትና ታሪካዊ አንድነት ጠበቃ ሆኖ የሚከራከር

 • በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እና በተለይ በጎንደር ክፍለሀገር፤  የሰፈነው የዘር 
  ሥርዓት ተወግዶ፣ ፓለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍትህ እንዲሰፍን አጋር ሆኖ የሚታገል ድርጅት ነው።

 

የጎንደር ሕብረት ተግባር ምንን ያካትታል? 

 • በመላው አለም የሚገኙ የጎንደር ክፍለሀገር ተወላጆችን ማደራጀት።

 • የድርጅቱ ልሳን የሚሆን መፅሄት ማዘጋጀት።

 • የሚሰራውን ግፍ የውጭ ሰባአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች እንዲያውቁት 
  ማድረግ።

 • በዓለም ደረጃ ዘረኛውንና ተስፋፊውን መንግስት ምንነት/ማንነት ማጋለጥ።

 • የፕሮፖጋንዳ ስራዎችን ማካሄድ። 

 • የመረጃ ማሰባሰብ ስራዎችን ማከናወን።

 • በአጠቃላይ በሀገራችን በተለይ በክፍለሀገራችን ለፍትህ የሚደረገውን ትግል
   ድጋፍ መስጠት።

 • የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ለሽምግልና የሚሆኑ ሰዎችን ማግኘትና ጥረት 
  ማድረግ።

 • የድርጅቱ ዘላቂ፣ አሰራር እና አወቃቀር በሂደት ማሻሻል።

bottom of page